FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE
Polityka prywatności

Poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Stronę internetową www.szkolacoachingu.pl:

DEFINICJE:

 1. Administrator/Administrator Danych Osobowych – Beata Kaczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beata Kaczyńska Consulting, 02-202 Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/33, NIP 8771217434.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Strona internetowa/Strona – Strona internetowa i/lub Strona prowadzony przez Administratora pod adresem: www.szkolacoachingu.pl
 6. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Beata Kaczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beata Kaczyńska Consulting, 02-202 Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/33. NIP 8771217434.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pomocą:

 • poczty e-mail: info@szkolacoachingu.pl;
 • poczty tradycyjnej: 02-202 Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/33;
 • telefonu: +48 504 124 330.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzam Państwa dane osobowe w następujących celach:

1. Kontakt
Przetwarzam dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się ze mną komunikują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadam na zadane mi pytania, udzielam informacji, odpowiadam na zapytania ofertowe (również w formie spotkania on-line), wysyłam zamówione informacje (np. materiały/ofertę, o które mnie Państwo prosicie). Cel ten stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowuję przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału/oferty, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowuję przez taki okres, by możliwe było skorzystanie z niej w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością

W przypadku gdy jesteście Państwo moim klientem lub kontrahentem i zawieracie ze mną umowę, przetwarzam niezbędne dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy oraz przesyłam ofertę reklamową na Państwa życzenie, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteście Państwo reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu kontrahenta, dane osobowe przetwarzam w celu kontaktu służbowego, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla mnie wszelka korespondencja (elektroniczna lub papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z mojej strony. Państwa dane osobowe przetwarzam także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują mnie do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przeze mnie danych osobowych w celach podatkowo- księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowuję przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowuję przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przed pierwszą konsultacją psychologiczną/ terapią/ coachingiem/ superwizją, ale i w trakcie realizacji usług, pozyskiwane są od Państwa informacje, które w zależności od rodzaju realizowanej usługi mogą obejmować np.: informacje o przekonaniach religijnych oraz światopoglądzie, informacje o aktualnym stanie zdrowia psychicznego, informacje o seksualności lub orientacji seksualnej, itp. Wszelkie tego typu osobiste informacje, które udzielicie mi Państwo przed podjęciem usługi lub w jej trakcie, pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a).

W celu złożenia reklamacji przetwarzam Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa).

3. Spotkania on-line

Moje konsultacje psychologiczne/ terapie/ coaching/ superwizje/ spotkania, na które się Państwo zapisujecie prowadzone są również w formie on-line. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcie umowy, (realizacja Państwa konsultacji psychologicznej/ terapii/ coachingu/ superwizji, podstawa prawna to: wykonanie umowy o przeprowadzenie konsultacji psychologicznej/ terapii/ coachingu/ superwizji lub żądanie uczestnika przed jej zawarciem- art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacja obowiązku prawnego dotyczącego wystawiania i księgowania faktur (jeżeli podacie Państwo dane osobowe do faktury) a także prowadzenie sprawozdawczości finansowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) i ponadto: bieżący kontakt (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zabezpieczenie roszczeń, te cele są moimi prawnie uzasadnionymi interesami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dla powyższych celów będą przetwarzane przez następujący okres: dane niezbędne dla realizacji umowy/rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy; dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu; dane niezbędne do realizacji sesji terapeutycznej on-line przechowywane będą do maksymalnie 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy.

4. Portale społecznościowe

Prowadzę profile w portalach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/wingsszkolacoachingu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/9498888/

w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Przetwarzam dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają moje profile bądź wchodzą ze mną w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubicie Państwo mój wpis lub go skomentujecie, to pamiętajcie, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowuję do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.
Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteście Państwo użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Państwa danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i można korzystać z przysługujących Państwu w ich ramach uprawnień:
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

ZRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Dane zbieram bezpośrednio od Państwa, jeżeli do mnie Państwo dzwonicie czy korespondujecie ze mną mailowo, albo pozostawiacie je w innej formie (np. wręczonej wizytówki). Państwa dane mogę również pozyskać od firm, z którymi współpracuję, a które wskazują Państwa jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością będę ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe;
 • hostingodawcy, który przechowuje dane na serwerze;
 • podmiotom, które dostarczają narzędzia do realizacji spotkań online;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowości, kancelarii prawnej, bankom;
 • pozostałym podwykonawcom, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Gwarantuje Państwu poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane mogą zostać przekazane poza Unię Europejską. W ramach prowadzonej działalności korzystam z usług firmy Microsoft z aplikacji Microsoft 365 oraz z Zoom (Zoom Video Communications Inc. z siedzibą w USA). Dane są przekazywane również podmiotom, w których serwisach społecznościowych jest prowadzone moje konto, do których wtyczki/odniesienia są zawarte na Stronie internetowej i oznaczone logiem danego serwisu społecznościowego. We wszystkich tych przypadkach przekazywanie danych odbywa się na podstawie umów zawierających Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Uprzejmie informuję, że posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w przypadku, gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Informuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmówię uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Musicie Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia można zrealizować korzystając z:

 • poczty e-mail: info@szkolacoachingu.pl;
 • poczty tradycyjnej: 02-202 Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/33;

Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będę realizować żadnych uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy tylko uznacie, że przetwarzanie przeze mnie narusza przepisy prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli będziecie Państwo chcieli skorzystać z niektórych oferowanych przeze mnie możliwości, przykładowo, by udzielić odpowiedzi na pytania, potrzebuję Państwa danych kontaktowych, gdy dokonujecie rezerwacji sesji terapeutycznej/konsultacji, potrzebuję danych, by zrealizować usługę.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Nie podejmuję decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych ani nie profiluję danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 11.10.2022 r.